SIWZ - Remont i adaptacja wybranych pomieszczeń w piwnicznej części budynku Centrum Kultury i Sztuki, zlokalizowanym w Tczewie, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, na potrzeby mini studia nagraniowego i pracowni muzycznych. Pobierz
Załącznik nr 1 - Projekt budowlany remontu i modernizacji części pomieszczeń (piwnice) budynku Centrum Kultury i Sztuki w miejscowości Tczew, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, wykonany przez Biuro Projektowe Concept Studio Rafał Rutkowski z Mor Pobierz
Załącznik nr 2 - Projekt architektoniczno-budowlany – piwnice cz. II, wykonanego przez Pracownię Architektoniczną APA Projekt z Tczewa Pobierz
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót Pobierz
Załącznik nr 4 - Zestawienie materiałów Pobierz
Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Pobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowy Pobierz
Załącznik nr 7 – Formularz oferty Pobierz
Załącznik nr 8 – Formularz numer 1 – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Pobierz
Załącznik nr 9 – Formularz numer 2 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Pobierz
Załącznik nr 10 – Formularz numer 2 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Ogłoszenie o wyniku postępowania Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz