Ogólne zasady korzystania z obiektu w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w czasie epidemii COVID-19 • 09.06.2020

budynek.jpg

Z uwagi na odmrażanie działalności centrów i ośrodków kultury zamierzamy przywrócić aktywności warsztatowe w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w oparciu o wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mając na celu bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem uczestników warsztatów artystycznych oraz pracowników naszej instytucji, przygotowaliśmy stosowną procedurę -Zarządzenie nr 9/20 (z dn. 04.06.2020r.) Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki Tomasza Hildebrandta.

 

 

Załącznik  nr 1

do zarządzenia Dyrektora CKiS nr   9/20

z dnia 04.06.2020 r.

 

 Ogólne zasady korzystania z obiektu w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w czasie epidemii COVID-19

 

§ 1
 

Poniższa instrukcja spełnia wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, uzgodnione i zaakceptowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a także jest dostosowana do faktycznej sytuacji oraz warunków epidemicznych na terenie miasta Tczewa i charakteru obiektu i prowadzonej w niej działalności.

§ 2
 

Celem wdrażania niniejszej instrukcji jest:

1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.

2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/współpracowników oraz odbiorców/klientów Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

§ 3
 

Procedury wznawiania działalności Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
1. Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w oparciu o rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego utrzymuje w możliwie jak najszerszym stopniu działalność statutową w sieci.

2. Poszukiwane i prowadzone są inne formy działalności instytucji kultury, niewymagające bezpośrednich kontaktów z publicznością.

3. Ograniczone jest, do odwołania, organizowanie wydarzeń dla większych grup ludzi (debat, spotkań koncertów, eventów plenerowych, przeglądów, spektakli teatralnych, zajęć warsztatowych), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.

4. Zajęcia ruchowe (w tym artystyczne) oraz te z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej mogą odbywać się wewnątrz budynku Centrum Kultury i Sztuki jedynie przy spełnieniu warunków rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku zajęć na jednego uczestnika przypada, co najmniej 10 m2 powierzchni obiektu, a odległość między uczestnikami wynosi min. 2 m.

5. Zajęcia indywidualne (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej mogą odbywać się w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości, co najmniej 2 m, po uprzednim poddaniu dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.

6. Wszystkie pomieszczenia powinny być wietrzone po każdych indywidualnych zajęciach.

7. Szczegółowe regulaminy odnoszące się do poszczególnych rodzajów działalności CKiS, w nawiązaniu do ich specyfiki i obowiązujących wymogów, znajdują się w załącznikach do niniejszej instrukcji.

8. Osoby korzystające z wydarzeń i zajęć, w tym reprezentujące stowarzyszenia i grupy działające na terenie instytucji, zobowiązane są złożyć podpisane „Oświadczenie zapoznania się z Instrukcją dotyczącą stopniowego i ograniczonego przywracania działalności Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie podczas stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce”.

 

§ 4
 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom


1. Obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z tele-porady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwanie pogotowia ratunkowego. Dotyczy pracowników, współpracowników, obsługi a także klientów instytucji.

2. Podział realizowanych przez instytucję zadań prowadzony jest w taki sposób, aby ich część niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

3. Stanowiska pracy organizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

4. Tryb pracy, w miarę możliwości organizowany jest z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

5. Pracownikom sekcji gospodarczej oraz pracownikom mającym kontakt z odbiorcami oraz klientami instytucji zapewnia się dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe i preparaty do dezynfekcji rąk).

6. W miarę możliwości, regularnie wietrzone są wszystkie pomieszczenia pracownicze.

7. Spotkania i narady wewnętrzne przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m). Organizowanie spotkań i narad ograniczone jest do niezbędnego minimum. Preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.

8. Ograniczone jest korzystanie przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

-  wprowadzenie różnych godzin przerw,

-  zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

9. Pracownicy z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne (osoby powyżej 60 roku życia oraz osoby przewlekle chore otoczone są szczególną troską — jeśli to możliwe nie są angażowani w bezpośredni kontakt z odbiorcą (klientem).

10. Wytyczne dla pracowników:

-  Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem/zdezynfekować ręce.

-  Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.

-  Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 m).

-  Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

- Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

-  Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

-  Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.

-  Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

-  Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 

11. Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania.

12. CKiS ma prawo wprowadzać zmiany do Regulaminu w każdym czasie.

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do CKiS.