Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu ckis.tczew.pl

 

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie www.ckis.tczew.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2016.12.20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.12.06

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty/materiały opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

  1. pochodzą z różnych źródeł, np. są materiałami otrzymanymi od teatrów, artystów itp.
  2. brakuje alternatywy tekstowej do materiału nietekstowego, np.obrazek, zdjęcie,
  3. brakuje napisów w materiałach wideo lub alternatywnego opisu,
  4. zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu http://achecker.ca/checker/index.php , a błędy zgłaszane przez syntetyczny walidator zostały omówione z konsultantem technologicznym i określone jako niekrytyczne.

 

Strona jest wyposażona w program asystujący UserWay.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.04.23

Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia: 2020.10.07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty Klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nie zawiera ona skrótów klawiaturowych, które wchodzą w konflikt z programami asystującymi. Dodatkowo, dzięki zaimplementowaniu programu asystującego UserWay ma możliwość pełnej obsługi strony z użyciem klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. Dostępności Justyna Grunau, e-mail: tczew.ckis@wp.pl; tel. 693-368-101. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/