Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu ckis.tczew.pl

 

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie www.ckis.tczew.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty/materiały opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

  1. pochodzą z różnych źródeł, np. są materiałami otrzymanymi od teatrów, artystów itp.
  2. brakuje alternatywy tekstowej do materiału nietekstowego, np.obrazek, zdjęcie,
  3. brakuje napisów w materiałach wideo lub alternatywnego opisu,
  4. zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu http://achecker.ca/checker/index.php , a błędy zgłaszane przez syntetyczny walidator zostały omówione z konsultantem technologicznym i określone jako niekrytyczne.

 

Strona jest wyposażona w program asystujący UserWay.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2020-04-23

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty Klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nie zawiera ona skrótów klawiaturowych, które wchodzą w konflikt z programami asystującymi. Dodatkowo, dzięki zaimplementowaniu programu asystującego UserWay ma możliwość pełnej obsługi strony z użyciem klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. Dostępności Justyna Grunau, e-mail: tczew.ckis@wp.pl; tel. 693-368-101. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/ 

 

Dostępność architektoniczna
 

Lokalizacja: Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, ul. Wyszyńskiego 10

 

1.   Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne od strony ul. Wyszyńskiego, wejście boczne (wejście służbowe dla pracowników CKIS), wejście od strony parku (wejście dla uczestników warsztatów plastycznych).

Dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stronie budynku znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Pochylnia ma poręcze o obu stronach i wykonana jest z betonu. Na końcu znajdują się drzwi o szerokości 110cm, otwierane ręcznie. Brak zadaszenia nad pochylnią.

 

Wejście główne

Przed wejściem głównym jest stopień o wysokość 10 cm. Drzwi wejściowe o szerokości 100cm, są duże i otwierane ręcznie. Za drzwiami wejściowymi są drzwi rozsuwane automatycznie (bez oznaczeń na szybach). Za rozsuwanymi drzwiami po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń w budynku.  Na parter prowadzą schody -8 stopni, po obu stronach schodów są poręcze znajdujące się na wysokości  110cm.

Wejście boczne (wejście służbowe dla pracowników CKiS)

Do wejścia prowadzą schody o chropowatej powierzchni, po lewej stronie znajduje się poręcz. Drzwi o szerokości 110 cm są duże i otwierane ręcznie. Po wejściu po lewej stronie znajduje się pomieszczenie ochrony.

Wejście od strony parku (wejście dla uczestników warsztatów plastycznych)

Do wejścia prowadzą schody – 5 stopni, ale także po lewej stronie budynku znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Pochylnia ma poręcze po obu stronach i wykonana jest z betonu. Brak zadaszenia nad pochylnią. Drzwi o szerokości 140cm metalowo - szklone i otwierane ręcznie.

 

2.   Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wewnątrz budynku zapewniono ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wszystkie drzwi dwuskrzydłowe, po odryglowaniu mają szerokość większą niż minimalna 90 cm. Drzwi do biur i sal warsztatowych mają szerokość 100 cm oraz 110 cm Podłogi korytarzy wykonane są z terakoty.

Schody prowadzące na wszystkie kondygnacje budynku mają poręcze po obu stronach na wysokości 105cm, brak oznaczeń kontrastowych na stopniach. Brak oznaczeń kondygnacji na poręczach.

W budynku znajduje się winda, którą można dojechać na wszystkie kondygnacje. Drzwi do windy mają szerokość w świetle 90 cm. W środku jest konsola z numerami pięter oraz dzwonkiem przywoławczym z napisami w alfabecie Braille’a. Podczas alarmu pożarowego winda zjeżdża na poziomu 0 (parter) i zostaje w tej pozycji.

Na poziomie -1 znajdują się toalety i umywalki dostępne na osób niepełnosprawnych (męska i damska), na parterze nie ma toalet, na pierwszym i drugim piętrze toalety są niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

Sala widowiskowa

Sala widowiskowa znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego. Do sali  widowiskowej prowadzą dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 200cm, brak progu. Na podłodze jest wykładzina. Pierwsze cztery rzędy są umiejscowione na podłodze na płasko, w pierwszym rzędzie są przewidziane 4 miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich i ich opiekunów. Od piątego rzędu fotele umiejscowione amfiteatralnie i prowadzą do nich schody. Każdy stopień jest podświetlony, wyłożony wykładziną i zakończony metalowym okuciem. Przy schodach jest poręcz.

Hol główny

Hol główny jest przestronny i dostosowany do poruszania się na wózku. W holu znajduje się kącik z kanapą, fotelami, stolikiem i telewizorem, w którym nadawana jest informacja wizualna o ofercie CKiS. 

Kasa

Kasa znajduje się na parterze. Prowadzą do niej drzwi o szerokości 90 cm, próg o wysokości 2 cm. Kasa ma okienko i ladę na wysokości 95 cm. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim oraz ich opiekun mają prawo do bezpłatnego wejścia na wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki, po wcześniejszym zgłoszeniu w Kasie (ilość miejsc ograniczona).

Szatnia

Szatnia znajduje się z tyłu sali widowiskowej, na parterze. Do szatni prowadzą drzwi dwuskrzydłowe, które po odryglowaniu mają szerokość 135 cm. Lady w szatni są na wysokości 103 cm.

Sale warsztatów artystycznych

Sale warsztatowe: plastyczna, gitarowa, tańca hip-hop, tańca towarzyskiego, animacji, szatnia baletowa są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi do nich prowadzące mają szerokość od 100 do 130 cm Na kondygnację, na której znajdują się sale można dojechać windą.

Sala warsztatów perkusyjnych jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Klub Muzyczny

Klub Muzyczny znajduje się na poziomie -1. Można na ten poziom dojechać windą. Prowadzą do niego drzwi metalowe o szerokości 125 cm, na dole próg o wysokości 3 cm. Żeby wejść do „serca” Klubu trzeba pokonać 3 stopnie, brak poręczy przy schodach. Podłoga w Klubie wykonana jest z płyt kamiennych i płytek ceramicznych.

3.   Opis dostosowań

Dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stronie budynku znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Pochylnia ma poręcze o obu stronach i wykonana jest z betonu. Na końcu znajdują się drzwi o szerokości 110 cm, otwierane ręcznie. Brak zadaszenia nad pochylnią.

W budynku Centrum Kultury i Sztuki nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, poza windą. Nie ma oznaczeń kontrastowych. Nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

W budynku zamontowano 3 krzesełka transportowe do ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami: przy wejściu na poddasze, przy wejściu na balkony, przy wejściu 036a /piwnica.

4.   Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Kultury i Sztuki znajdują się miejsca dla osób z niepełnosprawnościami: na ulicy Łaziennej – 1 miejsce parkingowe w odległości 151 m, wzdłuż ulicy Wyszyńskiego – 2 miejsca parkingowe w odległości 109 m oraz  na ul. Ks. Ściegiennego – 3 miejsca parkingowe w odległości 70 m.

5.   Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku Centrum Kultury i Sztuki i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.   Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

7.   Komunikacja miejska

Do Centrum Kultury i Sztuki można dojechać linią autobusową nr 7 i 17, których przystanki znajdują się na ul. Wyszyńskiego w odległości 320 m od Centrum.

Można dojechać również linią nr 1, 3, 4, 8, 12, których przystanki znajdują się na Placu Piłsudskiego w odległości 670 m od Centrum.

Rozkład jazdy Komunikacji Miejskiej: https://komunikacja.tczew.pl 

 

Lokalizacja: Dom Organizacji Pozarządowych w Tczewie, ul. Plac św. Grzegorza 5 /siedziba – miejsce prób Harcerskiej Orkiestry Dętej i Chóru Męskiego Echo/

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Oba znajdują się od frontu budynku: Wejście główne po prawej stronie, wejście boczne z pochylnią po lewej stronie.

Wejście główne

Do wejścia głównego prowadzą 4 stopnie o wysokość 10 cm. Poręcze znajdują się po obu stronach schodów. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szerokości 170 cm, są duże i otwierane ręcznie (wchodząc otwieramy jedno skrzydło o szerokości 90 cm). Za drzwiami wejściowymi po lewej stronie znajduje się portiernia. Za portiernią jest korytarz prowadzący do wejścia z pochylnią, sali prób i toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełno sprawnościami.

Wejście boczne z pochylnią

Do wejścia prowadzą 2 stopnie o wysokości 10 cm, po lewej stronie znajduje się poręcz. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szerokości 127 cm są duże i otwierane ręcznie (wchodząc otwieramy jedno skrzydło o szerokości 65 cm).

Dla osób poruszających się na wózkach, przy tym wejściu znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Pochylnia ma poręcze o obu stronach i wykonana jest z betonu. Brak zadaszenia nad pochylnią.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wewnątrz budynku tylko na parterze zapewniono ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wszystkie drzwi mają szerokość minimum 90 cm. Podłogi korytarzy wykonane są z terakoty.

Schody prowadzące na wszystkie kondygnacje budynku mają poręcze po prawej stronie na wysokości 100 cm lub 120 cm, brak oznaczeń kontrastowych na stopniach. Brak oznaczeń kondygnacji na poręczach.

W budynku nie ma windy.

Na parterze znajduje się toaleta i umywalka dostępna dla osób niepełnosprawnych, na pierwszym piętrze toalety są niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

Sale warsztatowe

Sale warsztatowe znajdują się na I piętrze, wchodząc wejściem głównym. Do sal warsztatowych prowadzą betonowe schody (26 stopni), przy schodach po prawej stronie jest poręcz na wysokości 100 cm. Klatka schodowa ma szerokość 140 cm. Drzwi do sal warsztatowych mają szerokość 100 cm, próg 5 cm. 

Sala prób zbiorowych

Sala prób zbiorowych znajduje się na I piętrze. Wchodząc wejściem głównym trzeba skręcić w lewo  i przejść korytarzem do drugiej klatki schodowej lub wejść do budynku wejściem bocznym z pochylnią.  Do sali prób zbiorowych prowadzą schody wyłożone terakotą (20 stopni), przy schodach po prawej stronie jest poręcz na wysokości 120 cm. Klatka schodowa ma szerokość 140 cm. Drzwi do sali prób mają szerokość 90 cm, nie ma progu.

3. Opis dostosowań

Dla osób poruszających się na wózkach, przy wejściu bocznym znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Pochylnia ma poręcze o obu stronach i wykonana jest z betonu. Brak zadaszenia nad pochylnią.

W budynku Domu Organizacji Pozarządowych nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych. Nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabo widzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W bezpośrednim sąsiedztwie Domu Organizacji Pozarządowych znajdują się 2 miejsca dla osób z niepełno sprawnościami: na parkingu bezpośrednio przy budynku.

5.  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku Domu Organizacji Pozarządowych i wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez Harcerską Orkiestrę Dętą i Chór Męski Echo można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

7. Komunikacja miejska

Do Domu Organizacji Pozarządowych można dojechać linią autobusową nr 7 i 17, których przystanki znajdują się przy ul. Chopina w odległości 200 m lub przy ul. Wyszyńskiego w odległości 420 m od budynku.

Można dojechać również linią nr 1, 3, 4, 8, 12, których przystanki znajdują się na Placu Piłsudskiego w odległości 770 m od Centrum.

Rozkład jazdy Komunikacji Miejskiej: https://komunikacja.tczew.pl 

Koordynator dostępności – kontakt

W Centrum Kultury i Sztuki został powołany zespół ds. dostępności, którego koordynatorem jest  Justyna Grunau, e-mail: jgrunau@ckis.tczew.pl , tel. 693-368-101. 

 

Deklaracja dostępności - pobierz pdf

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego wersja dostępna - pobierz pdf

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - pobierz pdf